Studio-6

2-21.3.2007

Photographer: Mikko Karmila